curE

Collaborative urban Redevelopment

Hoe we ook ons best doen in Nederland, we ontwikkelen onze ruimtelijke plannen nog altijd behoorlijk ‘top down’. Het initiatief voor het (her)ontwikkelen van een gebied ligt immers nog steeds bij de overheid. Echter, moderne stedenbouw is meer en meer de optelsom van een veelvoud aan kleinere projecten, dan het uitvoeren van een masterplan met een gedefinieerd eindbeeld. Stedenbouw met een ‘open einde’ vraagt echter om een radicale herdefiniëring van het instrumentarium: bijvoorbeeld om een andere omgang met bestemmingsplannen en burgerinitiatieven.

Het is dus belangrijk dat we precieze bepalingen wat er allemaal wél en niet kan, verruilen voor een scala van mogelijkheden die op voorhand niets uitsluiten. Dit verruimen van de mogelijke bouwrechten voor een gebied moet dan wél samengaan met specifieke verplichtingen en verantwoordelijkheden. Om een concreet voorbeeld te geven: het is prima om een kantoorpand in een oude industriewijk uit te breiden met een aantal woningen, maar daarvoor zal er ook geïnvesteerd moeten worden in de aangrenzende openbare ruimte danwel zal het gebouw vér boven de geldende duurzaamheidsnormen gebouwd moeten worden.

De nieuwe praktijk die dit mogelijk moet maken noemen wij Collaborative Urban Redevelopment (CURe). Voorsorterend op de toekomstige omgevingswet, zou de ruimtelijke kwaliteit van een gebied op voorhand gedefinieerd moeten worden samen met een scala aan bouwrechten en investeringsplichten die die kwaliteiten ondersteunen en verbeteren. Individuele bewoners, eigenaren of belangengroepen kunnen de mogelijkheden aangrijpen om gebruikswaarde, ruimtelijke waarde en financiële waarde toe te voegen aan hun stad, wijk, buurt en gebouwen. De overheden stimuleren hiermee het investeren in de omgeving, met een fundamentele ‘bottom-up’ benadering, gebaseerd op de integrale ruimtelijke kwaliteit.

KENMERKEN

bottom-up approach

rule based urbanism

OPDRACHTGEVER

in eigen opdracht,

deels in samenwerking met

URBAN Collective

WERKZAAMHEDEN

onderzoek en studie

PROGRAMMA

herontwikkeling bestaande buurten, wijken & industrieterreinen

© 2019 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH