Steenwijk Zuidoost

Steenwijk Zuidoost - Een Masterplan voor een veerkrachtige wijk

 

Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Steenwijk Zuidoost heeft Atelier Dutch een Masterplan gemaakt. Het uitgangspunt was om een raamwerk te maken waar natuurinclusiviteit, biodiversiteit en klimaatrobuust ontwerp het centrale uitgangspunt is. Deze locatie betreft een inbreiding en daarmee een inpassing in het bestaand stedelijk weefsel, in samenhang met het gedeeltelijk herstel van het landschap, het creëren van een bijzonder woonmilieu en het creëren en versterken van de samenhang binnen en relaties tussen gebieden. De ambitie is om te voorzien in een veerkrachtige wijk. Daarvoor ligt de nadruk op klimaatadaptatie, biodiversiteit en een gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.

 

Het landschap wordt verweven met het woongebied. Groene lijnen dringen vanuit het omliggende landschap het woongebied binnen. Het zijn groen-, wadi- of ontsluitingsstructuren, of combinaties daarvan. De oorspronkelijke agrarische ondergrond vormt de basis voor de structuur, een ‘transitielandschap’ dat verbonden wordt met de omgeving en ook waarde heeft voor de omgeving, waar gewoond en gerecreëerd wordt in een groene en dorpse setting. Om deze transitie goed vorm te kunnen geven, ligt het voor de hand om een raamwerk vorm te geven dat gebaseerd is op de oorspronkelijke ondergrond die doorschemert in de nieuwe structuur, en tegelijk worden er nieuwe elementen aan toegevoegd. Zo worden een houtwal, grondwal en bestaande bomen opgenomen in de nieuwe stedenbouwkundige structuur. Er wordt ingezet op een afwisselend landschappelijk casco, de structuren variëren in type (bijv. wadi of bomenlaan), in beplanting en in gebruik. Er wordt voldoende ruimte gereserveerd voor spelen en ontmoeting.

 

Dit Masterplan wordt later fasegewijs meer gedetailleerd uitgewerkt in stedenbouwkundige plannen en verankerd in bestemmingsplannen danwel het omgevingsplan.

OPDRACHTGEVER

Gemeente Steenwijkerland

WERKZAAMHEDEN

Masterplan

Stedenbouwkundig plan

PROGRAMMA

Ca. 500 woningen

Recreatief landschap

© 2023 created by Atelier Dutch