Uithoorn Europarei

Het concept van het stedenbouwkundig plan voor Europarei Midden gaat uit van een logische en vanzelfsprekende inpassing op de locatie. Er wordt uitgegaan van bestaande structuren en kwaliteiten. Alleen zo krijgt het plan een goede inbedding in de context. Door omliggende wegen, paden en groenstructuren door te trekken en daarop aan te sluiten blijft de huidige structuur gehandhaafd, zowel ruimtelijk-visueel als functioneel.  Verder creëert het plan voor Europarei Midden een kans om niet alleen bestaande verbindingen in Europarei en Zijdelwaard te handhaven, maar ook om nieuwe verbindingen te maken. Door op een hoger schaalniveau nieuwe verbindingen te maken (groenstructuren, fietsroutes, etc.), wordt Europarei Midden de nieuwe schakel tussen winkelcentrum Zijdelwaardplein / park De Scheg enerzijds en de Bovenkerkerpolder (Amstelveen) anderzijds.

 

Deze groene structuren zijn bepalend voor het concept. Alleen op die manier biedt de sloop van de flats een aantal kansen: een ruimtelijke relatie leggen tussen de verschillende groene plekken. Het park bij sporthal de Scheg kan via Europarei Midden een groene verbinding krijgen naar het noorden. De groene relatie biedt ook de kans om een functionele verbinding te leggen in de vorm van een langzaam verkeersroute door het groen van Europarei naar het winkelcentrum Zijdelwaard en verder naar de bibliotheek en het busstation. Hiermee geeft de locatie iets aan de stad en krijgt, omgekeerd, de locatie een betekenis vanuit de stad. Het nieuwe woonmilieu ondersteunt deze ambities: In Europarei Midden komt een ontspannen en groen woonmilieu. Het Park de Scheg wordt doorgetrokken tot aan de straat Europarei, en in dit groen worden nieuwe woningen en urban villa’s gerealiseerd. Een afwijkende stedenbouwkundige morfologie (anders dan Zijdelwaard of Europarei) en een afwijkende typologie (vooral grondgebonden i.p.v. de flats die er nu staan) versterken het idee van ‘wonen in het groen’ en draagt bij aan de woningdifferentiatie.

 

Door het parkeren zoveel als mogelijk aan de rand van het plangebied, aan de buurtlaan en binnen de woonblokken te concentreren kunnen de woonpaden vrij van parkeren blijven. De woonpaden krijgen een groene inrichting waar de auto ‘te gast’ is. De groene woonpaden verbinden het grote groen en de speelplekken aan weerszijden van Europarei Midden. En als dat ondersteund wordt met speelaanleidingen kan zo’n woonpad een ‘speellint’ worden. De groene woonpaden ondersteunen het concept van het ontspannen groene woonmilieu.  De overige benodigde openbare ruimte wordt tegen de randen van het gebied en het bestaande groen gelegd: er worden dus geen ‘achterkanten’ gemaakt naar het openbare groen. Hierdoor wordt de sociale veiligheid verbeterd.

OPDRACHTGEVER

Eigen Haard

WERKZAAMHEDEN

Stedenbouwkundig Plan Beeldkwaliteitplan

Inrichting Openbare Ruimte

PROGRAMMA

190 woningen

sloop-nieuwbouw

© 2019 created by Atelier Dutch

atelier DUTCH